ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  και την Οδηγία 680/2016, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν.4624/2019

Πηγή Πληροφόρησης

Συλλέγουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ από εσάς προσωπικά με βάση τις προσκομιζόμενες από εσάς πληροφορίες.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, και γενικώς δεδομένα που εσείς οι ίδιοι προσκομίζετε, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Η εφαρμογή μας, μπορεί να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι ανακατευθύνουν σε sites τρίτων. Συμφωνείτε στο ότι δεν φέρουμε ευθύνη για:

  • Την ευστάθεια και ακρίβεια ή την υπευθυνότητα των εν λόγω sites.
  • Τις υπηρεσίες, προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα και προβάλλονται στα συγκεκριμένα sites. Η ανακατεύθυνση σε αυτά, δεν υποδεικνύει καμία ανάμιξη ή επιβράβευση από εμάς, όσον αφορά στο περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και γενικά περιεχόμενα το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω αυτών.

Διαβίβαση δεδομένων

Δηλώνουμε ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζουμε καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών/επισκεπτών  χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελούν οι συνεργάτες μας (γραφίστας, προγραμματιστής) που αναλαμβάνουν τη δημιουργία της παρούσας εφαρμογής.

 

Χρόνος επεξεργασίας

Η συλλογή, αποθήκευση και η εν γένει επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σας θα πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα …… ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε τα εξής δικαιώματα:

          Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται. 

          Δικαίωμα διόρθωσης – επικαιροποίησης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ. 

          Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. 

          Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ. 

          Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ. 

          Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ. 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση Μητρομελέτη Γυφτοδήμου 12, Βύρωνας, Αττική, 16232 ή με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@yourpet.app

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).